Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty se rozkládá na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín.Celková rozloha území činí 750 km2. Patří mezi bilaterární CHKO, jelikož zasahuje i na území Slovenské republiky. Státní hranice sleduje hlavní hřeben pohoří. V roce 1996 byla CHKO zařazena do celosvětové sítě Biosférických rezervací UNESCO. Bílé Karpaty jsou charakteristické rozsáhlými loukami. Patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy. Mohou se chlubit největší pestrostí a početností orchidejí ve střední Evropě. Ráz krajiny utváří typické soliterní stromy, převážně duby. Podstatná část území CHKO Bílé Karpaty byla zařazena mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000.

 

Přírodní park Strážnické Pomoraví

Přírodní park Strážnické Pomoraví se nachází v okrese Hodonín západně od města Strážnice na ploše více než 2 800 ha. Vyhlášen byl v roce 1993. Přírodní park Strážnické Pomoraví představuje krajinu bezprostředního okolí přirozeného vodního toku řeky Moravy se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami a fragmenty každoročně zaplavovaného lužního lesa. Neodmyslitelnou součástí přirozeného rázu krajiny jsou slepá ramena vzniklá zaškrcením říčních meandrů. Můžete zde vidět hnízdiště čápů a volavek, kolonie břehule říční hnízdící v kolmých stěnách koryta řeky, stopy aktivity bobra evropského a mnoho dalších jevů spojených s nerušeným vývojem lužní krajiny. Park se nachází v nadmořské výšce kolem 170 m v Dolnomoravském úvalu, respektive jeho podcelku Dyjsko-moravské nivě. Geologickým podložím jsou neogenní sedimenty překryté říčními náplavami.

 

Národní přírodní rezervace Oskovec I. a II.

Jedná se o dvě samostatné lokality vzrostlého lužního lesa na pravém a levém břehu řeky Moravy v Dyjsko-moravské nivě, nacházející se 2 km severně od přístavu v Petrově. V těsné blízkosti prochází cyklostezka č.47. Jde o největší lesní kolonii čápů bílých a významnou kolonii volavek popelavých na Moravě. Zároveň je i významným hnízdištěm dalších druhů ptactva. První část území byla vyhlášena v roce 1956, další část pak v roce 1991. Celková plocha obou lokalit dnes činí 8,96 ha. Území se nachází v Přírodním parku Strážnické Pomoraví.

 

Národní přírodní rezervace Čertoryje

Území zvané Čertoryje se rozkládá nedaleko obce Tvarožná Lhota v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedná se o 325 ha květnatých orchidejových luk, prostoupených nádhernými solitérními duby, drobnými lesíky, prameništi a mokřady; pro svoji mimořádnou krajinářskou a floristickou hodnotu patří čertoryjské louky k nejpřísněji chráněným v ČR. Roste zde přes 20 druhů orchidejí – tímto počtem se Čertoryje řadí k nejbohatším lokalitám výskytu vstavačovitých rostlin ve střední Evropě.

 

Přírodní rezervace Horky

Přírodní rezervace Horky se nachází na úbočí kopce Náklo jižně od obce Milotice. Rezervaci tvoří jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. Vyskytují se zde vzácné, ohrožené a chráněné druhy rostlin a živočichů. Na jaře je tato oblast proslulá výskyten hlaváčku jarního a prvosenek. V létě Vás zde překvapí záplava, často raritních rostlin.

 

Přírodní památka Osypané břehy

Přírodní památka Osypané břehy leží na řece Moravě, asi 3 km severozápadně od Strážnice v přírodním parku Strážnické Pomoraví; těsně sousedí s velkou pískovnou a národní přírodní památkou Váté písky, které se přezdívá Moravská Sahara. Jedná se o tři původní meandry řeky Moravy, jež zde vytvářejí strmé a až 13 m vysoké písečné stěny. Lokalita je významným biotopem řady vzácných a ohrožených živočíchů: hrouzka běloploutvého, kulíka říčního, pisíka obecného, břehule říční, ledňáčka říčního a bobra evroského.

 

Přírodní památka Váté písky (Moravská Sahara)

Moravská Sahara je vžitý název pro národní přírodní památku Váté písky, která se jako úzký bezlesý pruh o šířce cca 60 m a délce asi 5,5 km táhne po obou stranách železniční tratě mezi stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec; lokalita sousedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví a v její blízkosti se nachází přírodní památka Osypané břehy. Moravská Sahara patří k nejvýznamnějším lokalitám nezalesněných vátých písků v ČR.

 

Přírodní památka Žerotín

Přírodní památka Žerotín představuje křovinaté a travnaté svahy převážně severovýchodní orientace na stejnojmenném vrcholu (321 m n. m.) obklopené vinohrady, starými ovocnými sady a políčky. Nachází se v jihozápadní části Bílých Karpat (podcelek Žalostinská vrchovina), v nadmořské výšce 290 až 320 m, asi 1 km západně od obce Radějov.

Aktuality

28. 5. 2024

Regionální hra 2024

Letošní ročník regionální hry startuje už 1.6.2024!

plakát_regionální hra2024.jpg

16. 6. 2020

Mobilní výletní hry Baťův kanál

A je to tu! Jedna z připravovaných novinek letošního roku je na světě! 
Poznat zábavným způsobem Baťův kanál přímo s jejím autorem Janem Antonínem Baťou může nyní kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon a touhu zažít nevšední dobrodružství!
Dovolejte nám představit Vám nové originální geolokační hry vytvořené firmou GEOFUN speciálně pro Baťův kanál.

leták_mobilní hry_1.jpg

archív

ke stažení ZDE

Obce pro Baťův kanál
Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín
+420 724 570 450
75068478
DIČ CZ75068478